تولید پراید وانت با تجهیزات نوین سازان

محصولات

تولید پراید وانت با تجهیزات نوین سازان

 
تولید پراید وانت با تجهیزات نوین سازان
تولید پراید وانت با تجهیزات نوین سازان

تولید پراید وانت با تجهیزات نوین سازان در سایت بن رو (سایپا ساوه) با تولید روزانه 120 دستگاه بدنه به بهره برداری رسید

تاريخ تنظيم: چهارشنبه 30 مرداد ماه 1392