مقدمه در این جزوه در مورد فرایند های مختلف جوشکاری مقاومتی و اصول کارکرد آنها ومباحثی به اختصار ارائه خواهد شد تا نمایی کلی از فرایند های مختلف در ذهن خواننده مجسم گردد. در فراینده های جوشکاری مقاومتی، اتصال دو سطح توسط حرارات و فشار تواماً انجام می گیرد.فلزات به دلیل مقاومت الکتریکی در اثر عبور جریان الکتریکی گرم شده و حتی به حالت ذوب نیز می رسند.اعمال جریان الکتریکی با چگالی زیاد در زمانهای کوتاه باعث به حالت خمیری در آمدن (قبل از ذوب)قطعه مورد جوشکاری می گردد. واعمال نیروی فشار در زمانهای قبل و حین عبور جریان و جود یک مدار الکتریکی پیوسته را تضمین نموده و در زمان گرم شدن قطعه باعث فورج شدن محل جوشکاری می شود این فشار بعد از قطع جریان برق هم ادامه داشته و به فورج شدن وسپس خنک کاری محل جوشکاری کمک می کند.دمای بیشنه ای که در این فرآیندها قابل دسترسی است معمولا بالاتر از نقطه ذوب فلز پایه می باشد. ادامه بحث را برروی اصول فرایند جوشکاری مقاومتی نقطه ای متمرکز نموده بقیه فرآیندها نیز اصولی مشابه با این فرآیند را دارند،با این تفاوت که محدود تغییراتی در شکل تجهیزات،متغیرها و تکنیک های فرآیند اعمال گردیده تا متناسب با کاربرد مورد نظر قابل استفاده گردد....