سیلندر نیوماتیك
شرکت نوین سازان متناسب با تجهیزات جوش مقاومتی سیلندهای پنوماتیک و نیوماتیک ویژه ای را طراحی و تولید نموده است.
سيلندر نيوماتيك