تجهیزات جانبی جوش مقاومتی
 شرکت نوین سازان با تکیه بر دانش جوش مقاومتی و با استفاده از بهترین مواد اولیه و در راستای تکمیل سبد تجهیزات مقاومتی اقدام   به طراحی و تولید انواع تجهیزات جانبی جوش مقاومتی نموده است.
تجهیزات جانبی جوش مقاومتی