نمودار سازمانی

واحد طراحی

واحد بازرگانی

واحد نقشه کشی

واحد مونتاژ

واحد کنترل کیفیت

واحد انبار

واحد ترانس

واحد برنامه ریزی

واحد طراحی برق