خط اتوماسيون جوش فريم صندلي 405

فریم فلزی صندلی جلو پژو 405 متشکل از دو قطعه لوله فلزی برای کفی و پشتی بوده که جهت تنظیم پشتی صندلی لولای دورانی و جهت تکیه پشت سر سرنشینان دو لوله کوچک بدان متصل میشود . همچنین جهت تنظیم حرکت طولی صندلی سرنشینان جلو یک دستگیره فلزی مفتولی در زیر صندلی بدان افزوده شده است.
هدف از انجام این پروژه جوش قطعات فوق به یکدیگر در قالب 4 ایستگاه جوش بود که قطعه گذاری توسط اپراتور و پروسه جوش به شکل اتوماتیک، طبق استاندارد  PSAو با رعایت تمامی الزامات ایمنی انجام میپذیرد.
تمامی پروسه های جوش به روش جوش مقاومتی شامل نقطه جوش و پرس جوش در ایستگاههای مختلف انجام میشود . با توجه به اینکه فریم صندلی یکی از قطعات ایمنی در خودرو محسوب میشود پس از راه اندازی پروژه  تمامی استاندارهای لازم را در تستهایی که با دستگاههای تست ویژه این پروژه (توسط کارفرما و خودرو ساز به عنوان بهره بردار نهایی ) به راحتی پاس کرده و از سال 1385 تا به اکنون در حال تولید و بهره برداری میباشد.
basket
خط اتوماسيون جوش فريم صندلي 405
اتوماسیون جوش فریم صندلی جلو 405 سمت شاگرد و راننده در 4 ایستگاه به شرح ذیل می باشد:
1- ایستگاه اول : جوش سر به سر لوله كفی
2- ایستگاه دوم: جوش توری و ركلاینر به فریم كفی
3- ایستگاه سوم: جوش لوله های HEAD REST و میله تقویتی
4- ایستگاه چهارم: جوش فریم كفی به پشتی در محل ركلاینر
نظر خود را در مورد این محصول وارد نمایید
فریم فلزی صندلی جلو پژو 405 متشکل از دو قطعه لوله فلزی برای کفی و پشتی بوده که جهت تنظیم پشتی صندلی لولای دورانی و جهت تکیه پشت سر سرنشینان دو لوله کوچک بدان متصل میشود . همچنین جهت تنظیم حرکت طولی صندلی سرنشینان جلو یک دستگیره فلزی مفتولی در زیر صندلی بدان افزوده شده است.
هدف از انجام این پروژه جوش قطعات فوق به یکدیگر در قالب 4 ایستگاه جوش بود که قطعه گذاری توسط اپراتور و پروسه جوش به شکل اتوماتیک، طبق استاندارد  PSAو با رعایت تمامی الزامات ایمنی انجام میپذیرد.
تمامی پروسه های جوش به روش جوش مقاومتی شامل نقطه جوش و پرس جوش در ایستگاههای مختلف انجام میشود . با توجه به اینکه فریم صندلی یکی از قطعات ایمنی در خودرو محسوب میشود پس از راه اندازی پروژه  تمامی استاندارهای لازم را در تستهایی که با دستگاههای تست ویژه این پروژه (توسط کارفرما و خودرو ساز به عنوان بهره بردار نهایی ) به راحتی پاس کرده و از سال 1385 تا به اکنون در حال تولید و بهره برداری میباشد.