خط جوش اتوماتیک رام پژو 405

رام(Cradle) خودرو یکی از قطعات فوق ایمنی در خودر می باشد که جوش قطعات آن بسیار حائز اهمیت  با  توجه به اهمیت موضوع رام پژو 405 به شکل کامل از خارج از کشور (فرانسه) تامین میشد . 
در سال 1378 انجام این پروژه در داخل کشور مطرح گردید و نوین سازان مسئولیت طراحی و تولید تجهیزات جوش را به عهده گرفت.
که نتیجه آن طراحی و تولید 8 ایستگاه اتوماسیون جوش مقاومتی بود که قطعه گذاری توسط اپراتور و پروسه جوش به شکل اتوماتیک انجام گردید.
طبق استاندارد  PSAو با رعایت تمامی الزامات ایمنی انجام میپذیرد. . با توجه به اهمیت این قطعه در صنعت خودرو سازی ، پس از راه اندازی پروژه تمامی استاندارهای لازم را در تستهایی که با دستگاههای تست ویژه این پروژه (توسط کارفرما و خودرو ساز به عنوان بهره بردار نهایی  ) پاس کرده و از سال 1379 تا به اکنون در حال تولید و بهره برداری است.
basket
خط جوش اتوماتیک رام پژو 405


نظر خود را در مورد این محصول وارد نمایید
رام(Cradle) خودرو یکی از قطعات فوق ایمنی در خودر می باشد که جوش قطعات آن بسیار حائز اهمیت  با  توجه به اهمیت موضوع رام پژو 405 به شکل کامل از خارج از کشور (فرانسه) تامین میشد . 
در سال 1378 انجام این پروژه در داخل کشور مطرح گردید و نوین سازان مسئولیت طراحی و تولید تجهیزات جوش را به عهده گرفت.
که نتیجه آن طراحی و تولید 8 ایستگاه اتوماسیون جوش مقاومتی بود که قطعه گذاری توسط اپراتور و پروسه جوش به شکل اتوماتیک انجام گردید.
طبق استاندارد  PSAو با رعایت تمامی الزامات ایمنی انجام میپذیرد. . با توجه به اهمیت این قطعه در صنعت خودرو سازی ، پس از راه اندازی پروژه تمامی استاندارهای لازم را در تستهایی که با دستگاههای تست ویژه این پروژه (توسط کارفرما و خودرو ساز به عنوان بهره بردار نهایی  ) پاس کرده و از سال 1379 تا به اکنون در حال تولید و بهره برداری است.