پرس جوش سه راهي

ايستگاه شماره 8 (PRT ): پس از قراردهي قطعه سه راهي به صورت اتوماتيك در محل جوش، بوسيله دو دستگاه پرس جوش اين قطعات به صورت متوالي در ابتدا و  انتها رادياتور جوشكاري مي شوند.
basket
پرس جوش سه راهي

ایستگاه شماره 8 (PRT ): پس از قراردهی قطعه سه راهی به صورت اتوماتیك در محل جوش، بوسیله دو دستگاه پرس جوش این قطعات به صورت متوالی در ابتدا و  انتها رادیاتور جوشكاری می شوند.


نظر خود را در مورد این محصول وارد نمایید
ايستگاه شماره 8 (PRT ): پس از قراردهي قطعه سه راهي به صورت اتوماتيك در محل جوش، بوسيله دو دستگاه پرس جوش اين قطعات به صورت متوالي در ابتدا و  انتها رادياتور جوشكاري مي شوند.