پيش جوش پنل

ايستگاه شماره 1 (PRP ): پس از قراردهي ورقهاي پانل و ماسوره ها روي هم توسط اپراتور، عمليات پيش جوش ورقها صورت مي پذيرد.
basket
پيش جوش پنل

ایستگاه شماره 1 (PRP ): پس از قراردهی ورقهای پانل و ماسوره ها روی هم توسط اپراتور، عملیات پیش جوش ورقها صورت می پذیرد.


نظر خود را در مورد این محصول وارد نمایید
ايستگاه شماره 1 (PRP ): پس از قراردهي ورقهاي پانل و ماسوره ها روي هم توسط اپراتور، عمليات پيش جوش ورقها صورت مي پذيرد.