پيش جوش كانوكتور

ايستگاه شماره 6 (PRP ):‌اپراتور كانوكتور مناسب را روي پانل قرار مي دهند و عمليات پيش جوش جهت اتصال كانوكتور به پانل صورت مي پذيرد.  
 
basket
پيش جوش كانوكتور

ایستگاه شماره 6 (PRP ):‌اپراتور كانوكتور مناسب را روی پانل قرار می دهند و عملیات پیش جوش جهت اتصال كانوكتور به پانل صورت می پذیرد.  


 
نظر خود را در مورد این محصول وارد نمایید
ايستگاه شماره 6 (PRP ):‌اپراتور كانوكتور مناسب را روي پانل قرار مي دهند و عمليات پيش جوش جهت اتصال كانوكتور به پانل صورت مي پذيرد.