جوش پل و تقويتي

ايستگاه شماره 9 (PRB ): فرآيند جوش تسمه تقويتي (براي رادياتورهاي بيشتر از 0.8متر) و نيز پل نگهدارنده رادياتور بصورت كاملاً اتوماتيك تغذيه وتوسط يك پرس جوش دوبل دروازه اي صورت مي پذيرد.
basket
جوش پل و تقويتي

ایستگاه شماره 9 (PRB ): فرآیند جوش تسمه تقویتی (برای رادیاتورهای بیشتر از 0.8متر) و نیز پل نگهدارنده رادیاتور بصورت كاملاً اتوماتیك تغذیه وتوسط یك پرس جوش دوبل دروازه ای صورت می پذیرد.

نظر خود را در مورد این محصول وارد نمایید
ايستگاه شماره 9 (PRB ): فرآيند جوش تسمه تقويتي (براي رادياتورهاي بيشتر از 0.8متر) و نيز پل نگهدارنده رادياتور بصورت كاملاً اتوماتيك تغذيه وتوسط يك پرس جوش دوبل دروازه اي صورت مي پذيرد.