درز جوش افقي لبه هاي پانل

ايستگاه شماره 3 (PRH ): لبه هاي كناري پانل به صورت درز جوش مقاومتی، و با استفاده از دو دستگاه به طور همزمان جوشکاری مي گردد.
basket
درز جوش افقي لبه هاي پانل


ایستگاه شماره 3 (PRH ): لبه های كناری پانل به صورت درز جوش مقاومتی، و با استفاده از دو دستگاه به طور همزمان جوشکاری می گردد.


نظر خود را در مورد این محصول وارد نمایید
ايستگاه شماره 3 (PRH ): لبه هاي كناري پانل به صورت درز جوش مقاومتی، و با استفاده از دو دستگاه به طور همزمان جوشکاری مي گردد.