درز جوش عمودي لبه هاي پانل

ايستگاه شماره 4 (PRV ): لبه هاي ابتدايي و انتهايي پانل به صورت درز جوش مقاومتی و در دو مرحله با استفاده از يك دستگاه درز جوش عمودي جوشکاری مي گردد.
basket
درز جوش عمودي لبه هاي پانل

ایستگاه شماره 4 (PRV ): لبه های ابتدایی و انتهایی پانل به صورت درز جوش مقاومتی و در دو مرحله با استفاده از یك دستگاه درز جوش عمودی جوشکاری می گردد.


نظر خود را در مورد این محصول وارد نمایید
ايستگاه شماره 4 (PRV ): لبه هاي ابتدايي و انتهايي پانل به صورت درز جوش مقاومتی و در دو مرحله با استفاده از يك دستگاه درز جوش عمودي جوشکاری مي گردد.