ترانسفورمر جوش مقاومتي


یکی دیگر از  محصولات نوین سازان ترانسفورمر جوش مقاومتی است که در توان های استاندارد مختلف طبق جدول ذیل طراحی و تولید شده است.
این ترانسفورمر ها از نوع ترانس های کاهنده بوده و با کاهش ولتاژ برق صنعتی تا حدود  3.8 الی 27 ولت و افزایش جریان تا 40 کیلو آمپر وظیفه ی تامین جریان مورد نیاز جوش کاری مقاوتی را انجام میدهد.
basket
ترانسفورمر جوش مقاومتي

یکی دیگر از  محصولات نوین سازان ترانسفورمر جوش مقاومتی است که در توان های استاندارد مختلف طبق جدول ذیل طراحی و تولید شده است.
این ترانسفورمر ها از نوع ترانس های کاهنده بوده و با کاهش ولتاژ برق صنعتی تا حدود  3.8 الی 27 ولت و افزایش جریان تا 40 کیلو آمپر وظیفه ی تامین جریان مورد نیاز جوش کاری مقاوتی را انجام میدهد.

نظر خود را در مورد این محصول وارد نمایید

یکی دیگر از  محصولات نوین سازان ترانسفورمر جوش مقاومتی است که در توان های استاندارد مختلف طبق جدول ذیل طراحی و تولید شده است.
این ترانسفورمر ها از نوع ترانس های کاهنده بوده و با کاهش ولتاژ برق صنعتی تا حدود  3.8 الی 27 ولت و افزایش جریان تا 40 کیلو آمپر وظیفه ی تامین جریان مورد نیاز جوش کاری مقاوتی را انجام میدهد.