ترانسفورمر فركانس متوسط


یکی دیگر از  محصولات نوین سازان ترانسفورمر فرکانس متوسط است که در توان های استاندارد مختلف طبق جدول ذیل طراحی و تولید شده است.
این تراسفورمر ها علاوه بر قابلیت های تراسفورمر های ACدر جهت کاهش ولتاژ و افزایش جریان برق ، جریان برق را با فرکانس 1000 هرتز از اینورتر فرکانس متوسط تحویل و جریان جوش را توسط یک سو کننده های جریان (دیود) به صورت DC  تحویل میدهند.
ضمنا شرکت نوین سازان آمادگی طراحی و تولید تراسفورمر های سفارشی را دارا می باشد.
basket
ترانسفورمر فركانس متوسط

یکی دیگر از  محصولات نوین سازان ترانسفورمر فرکانس متوسط است که در توان های استاندارد مختلف طبق جدول ذیل طراحی و تولید شده است.
این تراسفورمر ها علاوه بر قابلیت های تراسفورمر های ACدر جهت کاهش ولتاژ و افزایش جریان برق ، جریان برق را با فرکانس 1000 هرتز از اینورتر فرکانس متوسط تحویل و جریان جوش را توسط یک سو کننده های جریان (دیود) به صورت DC  تحویل میدهند.
ضمنا شرکت نوین سازان آمادگی طراحی و تولید تراسفورمر های سفارشی را دارا می باشد.

نظر خود را در مورد این محصول وارد نمایید

یکی دیگر از  محصولات نوین سازان ترانسفورمر فرکانس متوسط است که در توان های استاندارد مختلف طبق جدول ذیل طراحی و تولید شده است.
این تراسفورمر ها علاوه بر قابلیت های تراسفورمر های ACدر جهت کاهش ولتاژ و افزایش جریان برق ، جریان برق را با فرکانس 1000 هرتز از اینورتر فرکانس متوسط تحویل و جریان جوش را توسط یک سو کننده های جریان (دیود) به صورت DC  تحویل میدهند.
ضمنا شرکت نوین سازان آمادگی طراحی و تولید تراسفورمر های سفارشی را دارا می باشد.