كابلها

شركت نوين سازان با تكيه بر دانش جوش مقاومتي و با استفاده از بهترين مواد اوليه و در راستاي تكميل سبد تجهيزات جوش مقاومتي اقدام به طراحي و توليد انواع كابل هاي فرمان و قدرت گان هاي ترانس سرخود و كابلهاي هوا خنك و آب خنك (كيكلس) گان هاي ترانس جدا نموده است. 
basket
كابلها
شركت نوین سازان با تكیه بر دانش جوش مقاومتی و با استفاده از بهترین مواد اولیه و در راستای تكمیل سبد تجهیزات جوش مقاومتی اقدام به طراحی و تولید انواع كابل های فرمان و قدرت گان های ترانس سرخود و كابلهای هوا خنك و آب خنك (كیكلس) گان های ترانس جدا نموده است. 
نظر خود را در مورد این محصول وارد نمایید
شركت نوين سازان با تكيه بر دانش جوش مقاومتي و با استفاده از بهترين مواد اوليه و در راستاي تكميل سبد تجهيزات جوش مقاومتي اقدام به طراحي و توليد انواع كابل هاي فرمان و قدرت گان هاي ترانس سرخود و كابلهاي هوا خنك و آب خنك (كيكلس) گان هاي ترانس جدا نموده است. 
مقالات و دانستنی ها