درز جوش سر به سر ورق های فولادی

درز جوش خط گالوانيزه
اين دستگاه جهت جوش سر به سر رول هاي ورق در كارخانه هاي توليد ورق گالوانيزه همچون شركت فولاد اميركبير كاشان كاربرد دارد.  
1- دستگاه درز جوش دوبل خطي بر اساس استانداردRWMA  توليد و تحويل خواهد گرديد.
2- ضخامت ورق‌هاي جوش شونده 0.4 الي 2 ميليمتر   
3-  عرض ورق 1300 ميليمتر و بيشتر
4- سرعت جوش، 4 متر بر دقيقه مي‌‌باشد (کلیه عملیات مربوط به جوش دو ورق در حدود 1 دقیقه طول می کشد)
5- همپوشاني (overlap) ورقهاي جوش شونده حداقل 30 ميليمتر مي‌باشد.
6- ترانسفورمر مورد استفاده 150 KVA
7- سيستم كنترل PLC
8- داراي سيستم اتوماتيك برش ورق 
basket
درز جوش سر به سر ورق های فولادی
این دستگاه جهت جوش سر به سر رول های ورق در كارخانه های تولید ورق گالوانیزه همچون شركت فولاد امیركبیر كاشان كاربرد دارد.  
1- دستگاه درز جوش دوبل خطی بر اساس استانداردRWMA  تولید و تحویل خواهد گردید.
2- ضخامت ورق‌های جوش شونده 0.4 الی 2 میلیمتر   
3-  عرض ورق 1300 میلیمتر و بیشتر
4- سرعت جوش، 4 متر بر دقیقه می‌‌باشد (کلیه عملیات مربوط به جوش دو ورق در حدود 1 دقیقه طول می کشد)
5- همپوشانی (overlap) ورقهای جوش شونده حداقل 30 میلیمتر می‌باشد.
6- ترانسفورمر مورد استفاده 150 KVA
7- سیستم كنترل PLC
8- دارای سیستم اتوماتیك برش ورق 
نظر خود را در مورد این محصول وارد نمایید
درز جوش خط گالوانيزه
اين دستگاه جهت جوش سر به سر رول هاي ورق در كارخانه هاي توليد ورق گالوانيزه همچون شركت فولاد اميركبير كاشان كاربرد دارد.  
1- دستگاه درز جوش دوبل خطي بر اساس استانداردRWMA  توليد و تحويل خواهد گرديد.
2- ضخامت ورق‌هاي جوش شونده 0.4 الي 2 ميليمتر   
3-  عرض ورق 1300 ميليمتر و بيشتر
4- سرعت جوش، 4 متر بر دقيقه مي‌‌باشد (کلیه عملیات مربوط به جوش دو ورق در حدود 1 دقیقه طول می کشد)
5- همپوشاني (overlap) ورقهاي جوش شونده حداقل 30 ميليمتر مي‌باشد.
6- ترانسفورمر مورد استفاده 150 KVA
7- سيستم كنترل PLC
8- داراي سيستم اتوماتيك برش ورق